Algemene voorwaarden Van den Bergh Bouw B.V.

Terzake van haar inkoop van zaken en het door haar verstrekken van opdrachten tot het leveren van diensten.

1. Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij wij als (potentieel) koper en/of afnemer van zaken en/of diensten optreden. In deze voorwaarden wordt onder verkoper verstaan: leverancier van zaken en/of diensten. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Toepasselijkheid van de eventueel door de verkoper gehanteerde voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Opdrachten.
Opdrachten zijn slechts bindend indien deze schriftelijk, namens ons door de afdeling inkoop, zijn gegeven en door verkoper, binnen 5 werkdagen na datum opdracht, door ondertekening van de kopie opdracht zijn bevestigd.
Door deze opdrachtbevestiging verklaart verkoper zich akkoord met deze voorwaarden. Een verwijzing door verkoper naar zijn eigen verkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.
Indien verkoper de kopie opdracht niet binnen de gestelde termijn ondertekend retourneert, behouden wij ons het recht voor om de opdracht in te trekken zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3. Wijzigingen.
Indien verkoper op de kopie opdracht wijzigingen aanbrengt en/of aantekeningen maakt, die niet tevoren schriftelijk zijn overeengekomen, zijn deze uitsluitend van kracht, indien deze nadrukkelijk door ons schriftelijk worden bevestigd.

4. Prijzen.
Alle prijzen zijn vast en gelden inclusief normale verpakking en exclusief omzetbelasting, tenzij in de opdracht anders vermeld. Meerprijzen kunnen alleen dan in rekening worden gebracht, indien deze tevoren schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

5. Leveringstijd.
Bij overschrijding van de leveringstijd hebben wij zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren.

6. Plaats van levering.
Hiervoor geldt het in de opdracht opgegeven afleveradres. Alle leveringen dienen franco te geschieden.

7. Verzendadviezen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging in de betaling, indien de door ons gevraagde werkbon (welke geschreven wordt bij aflevering) niet bij de factuur aanwezig is.

8. Merken.
Alle in de opdracht vermelde merkvoorschriften dienen strikt te worden aangehouden. Verkoper is verplicht bij niet-nakoming hiervan, dit verzuim onmiddellijk te (doen) herstellen op zijn kosten.

9. Tekeningen en zaken.
Alle door ons ter beschikking gestelde tekeningen en/of zaken blijven ons eigendom en dienen na uitvoering van de opdracht terstond aan ons te worden geretourneerd. Door de verkoper mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen kopieën worden gemaakt en behouden.

10. Keuring of afname.
Indien in de opdracht vermeld, zullen de zaken na gereedkomen door ons in het bedrijf van verkoper worden gekeurd. Verkoper dient ons omtrent het gereedkomen ter controle tijdig te berichten en ons in de gelegenheid te stellen de keuring naar behoren te verrichten en daarbij hulp te verlenen. Keuring en controle door onze inspecteur ontslaan verkoper niet van zijn verantwoordelijkheid en garantieverplichtingen ten aanzien van het geleverde.

11. Garantie.
De verkoper staat in voor de deugdelijkheid van de door hem aan ons geleverde zaken en garandeert dat de door hem aan ons geleverde diensten c.q. de door hem in onze opdracht uitgevoerde werkzaamheden steeds naar de eisen van goed en deugdelijk werk zijn.

12. Eigendomsovergang en risico.
Het eigendom van en het risico voor de zaken of de onderdelen daarvoor, al dan niet gemonteerd, gaan op ons over bij aflevering op het in onze opdrachtbevestiging genoemde adres, ongeacht of al het aan verkoper verschuldigde met inbegrip van rente en kosten te voldaan, onverminderd ons recht van afkeuring op grond van de in de opdracht vermelde specificaties en voorwaarden, in welk geval de zaken of de onderdelen daarvoor geacht worden met in onze eigendom te zijn overgegaan.
Indien verkoper heeft aangenomen de zaken of de onderdelen daarvoor te monteren, draagt hij, onverminderd het in het vorige lid gestelde, het risico voor alle directe en indirecte schaden, die aan of door deze taken of onderdelen en/of de montage daarvan deugdelijk gemonteerd en werkend mochten ontstaan, tot op het moment dat deze ter plaatse aan ons zijn overgedragen. Indien de zaken niet voldoen aan enig door ons gestelde vereiste of omschrijving dan hebben wij zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren en de zaken voor rekening en risico van verkoper terug te zenden.

13. Betaling.
Voorschotbetalingen worden door ons niet gedaan, tenzij in de opdracht anders is vermeld. In dat geval worden alle verrichte deelbetalingen beschouwd als voorlopige betalingen en voorschotten aan verkoper, hangende de eindafrekening totdat de opdracht geheel is uitgevoerd. Een bankgarantie tot zekerheid voor de goede uitvoering van onze opdracht kan door ons worden verlangd. Betalingen vinden plaats binnen 45 dagen netto, na ontvangst van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingen voor facturen waarbij een betalingskorting wordt toegepast worden beschouwd als voorschotbetaling. Facturen welke o.i. niet voldoen aan de in de opdracht vermelde instructies, zoals vermelding van ordernummers e.d. zullen door ons ter completering worden geretourneerd. In dat geval zijn wij niet aansprakelijk voor vertraging in de betaling.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de verkoper is Nederlands recht van toepassing. Geschillen behorend tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting berecht door de rechter te Breda.

September 1999